TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
1 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Mức độ 2 Giám định tư pháp Sở Tư Pháp
2 Bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý Mức độ 2 Quản lý trợ giúp pháp lý Sở Tư Pháp
3 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực tại Phòng Tư pháp Mức độ 3 Linh vực khác Sở Tư pháp
4 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 Lý lịch tư pháp Sở Tư Pháp
5 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Linh vực khác Sở Tư pháp
6 Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người miễn tập sự hành nghề luật sư Mức độ 2 Quản lý luật sư Sở Tư Pháp
7 Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Mức độ 2 Quản lý luật sư Sở Tư Pháp
8 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp Mức độ 2 Giám định tư pháp Sở Tư Pháp
9 Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam Mức độ 3 Quốc tịch Sở Tư Pháp
10 Cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Mức độ 3 Linh vực khác Sở Tư pháp
11 Cấp giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Quản lý luật sư Sở Tư Pháp
12 Cấp giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Mức độ 3 Quản lý luật sư Sở Tư Pháp
13 Cấp giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật hợp nhất Mức độ 2 Quản lý luật sư Sở Tư Pháp
14 Cấp giấy đăng ký hoạt động cho trung tâm trọng tài Mức độ 2 Trọng tài thương mại Sở Tư Pháp
15 Cấp giấy đăng ký hoạt động công ty luật nhận sáp nhập Mức độ 2 Quản lý luật sư Sở Tư Pháp
16 Cấp giấy đăng ký hoạt động công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Quản lý luật sư Sở Tư Pháp
17 Cấp giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh trung tâm trọng tài Mức độ 2 Trọng tài thương mại Sở Tư Pháp
18 Cấp giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Mức độ 3 Quản lý luật sư Sở Tư Pháp
19 Cấp giấy đăng ký hoạt động của văn phòng giám định tư pháp Mức độ 2 Giám định tư pháp Sở Tư Pháp
20 Cấp giấy đăng ký hoạt động của văn phòng giám định tư pháp sau khi có quyết định cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định Mức độ 2 Giám định tư pháp Sở Tư Pháp