TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
1 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam Ban quản lý các khu công nghiệp
2 Cấp Chứng chỉ Quy hoạch Mức độ 3 Xây dựng cơ bản Ban quản lý các khu công nghiệp
3 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Mức độ 3 Đầu tư tại Việt Nam Ban quản lý các khu công nghiệp
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Mức độ 3 Đầu tư tại Việt Nam Ban quản lý các khu công nghiệp
5 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Mức độ 3 Lao động Việt Nam Ban quản lý các khu công nghiệp
6 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Thương mại quốc tế Ban quản lý các khu công nghiệp
7 Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn Mức độ 3 Xây dựng cơ bản Ban quản lý các khu công nghiệp
8 Cấp Giấy phép xây dựng mới Mức độ 3 Xây dựng cơ bản Ban quản lý các khu công nghiệp
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 3 Đầu tư tại Việt Nam Ban quản lý các khu công nghiệp
10 Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Mức độ 3 Lao động Việt Nam Ban quản lý các khu công nghiệp
11 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Thương mại quốc tế Ban quản lý các khu công nghiệp
12 Cấp phép sửa chữa, cải tạo công trình Mức độ 3 Xây dựng cơ bản Ban quản lý các khu công nghiệp
13 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Mức độ 3 Đầu tư tại Việt Nam Ban quản lý các khu công nghiệp
14 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Thương mại quốc tế Ban quản lý các khu công nghiệp
15 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam Ban quản lý các khu công nghiệp
16 Chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài tại Việt Nam. Mức độ 3 Lao động Việt Nam Ban quản lý các khu công nghiệp
17 Chuyển nhượng đầu tư Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam Ban quản lý các khu công nghiệp
18 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam Ban quản lý các khu công nghiệp
19 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Thương mại quốc tế Ban quản lý các khu công nghiệp
20 Gia hạn Giấy phép xây dựng đối với các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Mức độ 3 Xây dựng cơ bản Ban quản lý các khu công nghiệp