TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
1 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Mức độ 3 Linh vực khác Sở Nội vụ
2 Cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng Mức độ 3 Linh vực khác Sở Nội vụ
3 Phê duyệt điều lệ Hội Mức độ 3 Tổ Chức Phi Chính Phủ Sở Nội vụ
4 Tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 3 Linh vực khác Sở Nội vụ
5 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 3 Linh vực khác Sở Nội vụ
6 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Mức độ 3 Linh vực khác Sở Nội vụ
7 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Mức độ 3 Tổ Chức Phi Chính Phủ Sở Nội vụ
8 Thủ tục bổ nhiệm vào ngạch thanh tra (Thanh tra viên chính và thanh tra viên) Mức độ 2 Cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ
9 Thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo diện Chủ tịch UBND tỉnh quản lý Mức độ 2 Cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ
10 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ Mức độ 3 Văn Thư Lưu Trữ Sở Nội vụ
11 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Mức độ 3 Tổ Chức Phi Chính Phủ Sở Nội vụ
12 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Mức độ 2 Tổ Chức Phi Chính Phủ Sở Nội vụ
13 Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ Mức độ 2 Văn Thư Lưu Trữ Sở Nội vụ
14 Thủ tục chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội Mức độ 2 Tổ Chức Phi Chính Phủ Sở Nội vụ
15 Thủ tục cho phép Hội đặt văn phòng đại diện Mức độ 2 Tổ Chức Phi Chính Phủ Sở Nội vụ
16 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Mức độ 2 Tổ Chức Phi Chính Phủ Sở Nội vụ
17 Thủ tục chuyển ngạch công chức Mức độ 3 Cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ
18 Thủ tục chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã Mức độ 3 Chính Quyền Cơ Sở Sở Nội vụ
19 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập Hội Mức độ 2 Tổ Chức Phi Chính Phủ Sở Nội vụ
20 Thủ tục công nhận hết tập sự bổ nhiệm vào ngạch đối với công chức cấp xã Mức độ 2 Chính Quyền Cơ Sở Sở Nội vụ