TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
1 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và đào tạo
2 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 3 Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở giáo dục và đào tạo
3 Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và đào tạo
4 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và đào tạo
5 Cấp chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Mức độ 3 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Sở giáo dục và đào tạo
6 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và đào tạo
7 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và đào tạo
8 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và đào tạo
9 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và đào tạo
10 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và đào tạo
11 Chấm dứt hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
12 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết Mức độ 3 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
13 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Mức độ 2 Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và đào tạo
14 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và đào tạo
15 Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
16 Cho phép hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Sở giáo dục và đào tạo
17 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và đào tạo
18 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và đào tạo
19 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và đào tạo
20 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và đào tạo