TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
1 Hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp phải di dời Mức độ 2 Tài chính Ngân sách Sở Tài chính
2 Hỗ trợ ngừng sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp phải di dời Mức độ 2 Tài chính Ngân sách Sở Tài chính
3 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý giá Sở Tài chính
4 Mua lẻ hóa đơn bán tài sản công Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính
5 Mua quyển hóa đơn bán tài sản công Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính
6 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính
7 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết. Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính
8 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ đối với bán đấu giá tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính
9 Quyết định bán tài sản công. Sở Tài chính thực hiện: Đối với bán tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính
10 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính
11 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý giá Sở Tài chính
12 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công. Sở Tài chính thực hiện: Đối với bán đấu giá tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính
13 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính
14 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư. Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính
15 Quyết định thanh lý tài sản công. Sở Tài chính thực hiện: đối với tài sản là trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất, ô tô, tài sản có nguyên giá sổ sách từ 500trđ trở lên/01 đơn vị tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính
16 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính
17 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính
18 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý công sản
19 Quyết định tiêu hủy tài sản công . Sở Tài chính thực hiện: Đối với tài sản có nguyên giá từ 500 tr đồng trở lên/01 đơn vị tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính
20 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án. Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính