TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
1 Thành lập Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - Lao động - Xã hội Mức độ 3 Lĩnh vực Phòng chống Tệ nạn xã hội Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
2 Thông báo làm thêm giờ từ 200 giờ đến 300 giờ/năm Mức độ 3 Lĩnh vực Chính sách lao động Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
3 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Áp dụng đối với trường Trung cấp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Doanh nghiệp và cơ sở hoạt động GDNN) Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý Dạy nghề Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Áp dụng đối với trường Trung cấp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Doanh nghiệp và cơ sở hoạt động GDNN) Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý Dạy nghề Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
5 Thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy đối với cơ quan tổ chức, cá nhân Mức độ 3 Lĩnh vực Phòng chống Tệ nạn xã hội Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
6 Thủ tục Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc gây tổn hại cho trẻ em Mức độ 2 Bảo vệ Chăm sóc trẻ em Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
7 Thủ tục báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động Mức độ 2 Lĩnh vực Chính sách lao động Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
8 Thủ tục báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Mức độ 3 Lĩnh vực Việc làm (trực tuyến) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Mức độ 3 Lĩnh vực Việc làm Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
10 Thủ tục báo cáo tai nạn lao động của người sử dụng lao động Mức độ 2 Lĩnh vực Chính sách lao động Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
11 Thủ tục báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Mức độ 3 Lĩnh vực Chính sách lao động Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
12 Thủ tục báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Mức độ 3 Lĩnh vực Chính sách lao động Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
13 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Mức độ 2 Người có công Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
14 Thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, người có công Mức độ 3 Người có công Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
15 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
16 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp Tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý) Mức độ 2 Lĩnh vực Chính sách lao động Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
17 Thủ tục cấp giấy giới thiệu di chuyển chế độ với người có công Mức độ 3 Người có công Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
18 Thủ tục Cấp giấy giới thiệu thân nhân của liệt sĩ thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sĩ Mức độ 3 Người có công Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
19 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Mức độ 3 Lĩnh vực Việc làm Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
20 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Mức độ 2 Bảo trợ xã hội Sở Lao động, Thương binh và Xã hội