TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
1 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Mức độ 2 Lĩnh vực Khiếu nại tố cáo Thanh tra tỉnh
2 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Mức độ 2 Lĩnh vực Khiếu nại tố cáo Thanh tra tỉnh
3 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Mức độ 2 Lĩnh vực Khiếu nại tố cáo Thanh tra tỉnh
4 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Thanh tra tỉnh
5 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Thanh tra tỉnh
6 Thủ tục thực hiện việc giải trình Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Thanh tra tỉnh
7 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Thanh tra tỉnh
8 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Thanh tra tỉnh
9 Tiếp công dân tại cấp tỉnh Mức độ 2 Lĩnh vực Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra tỉnh
10 Xử lý đơn tại cấp tỉnh Mức độ 2 Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra tỉnh