TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
1 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư Mức độ 3 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (trực tuyến) Sở Kế hoạch đầu tư
2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Mức độ 2 Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch đầu tư
3 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) Mức độ 2 Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch đầu tư
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Mức độ 3 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Mức độ 2 Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch đầu tư
6 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) Mức độ 2 Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch đầu tư
7 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã) Mức độ 2 Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch đầu tư
8 Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Mức độ 3 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
9 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Mức độ 3 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
10 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Mức độ 2 Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch đầu tư
11 Chuyển nhượng dự án Mức độ 2 Lĩnh vực Đầu tư Sở Kế hoạch đầu tư
12 Chuyển nhượng dự án – NƯỚC NGOÀI Mức độ 2 Lĩnh vực Đầu tư Sở Kế hoạch đầu tư
13 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Mức độ 2 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch đầu tư
14 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mức độ 2 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch đầu tư
15 Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mức độ 2 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch đầu tư
16 Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Mức độ 3 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
17 Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần Mức độ 2 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch đầu tư
18 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn. Mức độ 2 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch đầu tư
19 Chuyển đổi hình thức đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng vốn đầu tư công Mức độ 2 Lĩnh vực Đầu tư theo hình thức đối tác công tư Sở Kế hoạch đầu tư
20 Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Mức độ 3 Linh vực khác Sở Kế hoạch và Đầu tư