TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
1 Hồ sơ đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi Mức độ 2 Con Dấu Công an Tỉnh Bắc Ninh
2 Hồ sơ đăng ký mẫu con dấu mới Mức độ 2 Con Dấu Công an Tỉnh Bắc Ninh
3 Hồ sơ đăng ký mẫu con dấu mới Mức độ 3 Linh vực khác Công an tỉnh
4 Hồ sơ đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu Mức độ 2 Con Dấu Công an Tỉnh Bắc Ninh
5 Hồ sơ đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu Mức độ 3 Linh vực khác Công an tỉnh
6 Hồ sơ đề nghị đăng ký thêm con dấu Mức độ 2 Con Dấu Công an Tỉnh Bắc Ninh
7 Hồ sơ đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Mức độ 2 Con Dấu Công an Tỉnh Bắc Ninh
8 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử Mức độ 3 Linh vực khác Công an tỉnh
9 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử (cấp tỉnh) Mức độ 2 Con Dấu
10 Trình báo mất hộ chiếu Mức độ 3 Linh vực khác Công an tỉnh