TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
1 Cấp giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước Mức độ 2 Thuế khác Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế Mức độ 2 Đăng ký thuế Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
3 Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Trừ đơn vị trực thuộc. Mức độ 2 Đăng ký thuế Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
4 Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Đối với đơn vị trực thuộc. Mức độ 2 Đăng ký thuế Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
5 Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng Mức độ 2 Thuế khác Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
6 Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế Mức độ 2 Thuế khác Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
7 Gia hạn nộp thuế Mức độ 2 Thuế khác Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
8 Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với Doanh nghiệp Mức độ 2 Đăng ký thuế Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
9 Khôi phục mã số thuế Mức độ 2 Đăng ký thuế Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
10 Không tính tiền chậm nộp/Miễn tiền chậm nộp tiền thuế Mức độ 2 Miễn giảm thuế Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
11 Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất Mức độ 2 Miễn giảm thuế Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
12 Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước. Mức độ 2 Miễn giảm thuế Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
13 Nộp dần tiền thuế nợ Mức độ 2 Thuế khác Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
14 Xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài Mức độ 2 Thuế khác Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
15 Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế Mức độ 2 Thuế khác Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
16 Xác nhận đối tượng cư trú của Việt Nam Mức độ 2 Thuế khác Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
17 Đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với Đại lý thuế Mức độ 2 Thuế khác Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
18 Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ cá nhân kinh doanh - trường hợp cá nhân đăng ký thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập Mức độ 2 Đăng ký thuế Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
19 Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế quản lý – Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi Mức độ 2 Đăng ký thuế Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
20 Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác (kể cả đơn vị trực thuộc) thay đổi các thông tin đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý. Mức độ 2 Đăng ký thuế Cục thuế tỉnh Bắc Ninh