TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
1 Cấp điện trở lại khi khách hàng bị tạm ngừng sử dụng điện do yêu cầu của cơ quan Nhà nước Mức độ 2 Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ Công ty Điện lực Bắc Ninh
2 Cấp điện trở lại khi khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện Mức độ 2 Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ Công ty Điện lực Bắc Ninh
3 Chấm dứt HĐMBĐ Mức độ 2 Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ Công ty Điện lực Bắc Ninh
4 Gia hạn HĐMBĐ Mức độ 2 Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ Công ty Điện lực Bắc Ninh
5 Giải đáp kiến nghị của Khách hàng (Mất điện; Thủ tục cấp điện; Giá bán điện; Hóa đơn tiền điện…) Mức độ 2 Dịch vụ hỗ trợ Công ty Điện lực Bắc Ninh
6 Khách hàng mua buôn điện nông thôn Mức độ 2 Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV) Công ty Điện lực Bắc Ninh
7 Khách hàng mua điện ngắn hạn ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha) Mức độ 2 Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) Công ty Điện lực Bắc Ninh
8 Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt Mức độ 2 Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV) Công ty Điện lực Bắc Ninh
9 Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất lớn nhất < 40kW Mức độ 2 Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) Công ty Điện lực Bắc Ninh
10 Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất lớn nhất ≥ 40kW Mức độ 2 Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) Công ty Điện lực Bắc Ninh
11 Khách hàng mua điện sinh hoạt Mức độ 2 Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV) Công ty Điện lực Bắc Ninh
12 Khách hàng mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha) Mức độ 2 Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) Công ty Điện lực Bắc Ninh
13 Khách hàng mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha), sử dụng chung công tơ Mức độ 2 Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) Công ty Điện lực Bắc Ninh
14 Khách hàng tách công tơ dùng chung Mức độ 2 Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) Công ty Điện lực Bắc Ninh
15 Kiểm tra công tơ và thiết bị đo đếm khác Mức độ 2 Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ Công ty Điện lực Bắc Ninh
16 Thay đổi chủ thể HĐMBĐ Mức độ 2 Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ Công ty Điện lực Bắc Ninh
17 Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha Mức độ 2 Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ Công ty Điện lực Bắc Ninh
18 Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha (Đối với khách hàng SX, KD, DV có công suất sử dụng cực đại ≥ 40kW) Mức độ 2 Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ Công ty Điện lực Bắc Ninh
19 Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện Mức độ 2 Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ Công ty Điện lực Bắc Ninh
20 Thay đổi mục đích sử dụng điện Mức độ 2 Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ Công ty Điện lực Bắc Ninh