TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
1 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Y tế Mức độ 2 Linh vực An toàn thực phẩm Ban Quản lý An toàn thực phẩm
2 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Y tế Mức độ 2 Linh vực An toàn thực phẩm Ban Quản lý An toàn thực phẩm
3 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản Mức độ 2 Linh vực An toàn thực phẩm Ban Quản lý An toàn thực phẩm
4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Công thương Mức độ 2 Linh vực An toàn thực phẩm Ban Quản lý An toàn thực phẩm
5 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Mức độ 2 Linh vực An toàn thực phẩm Ban Quản lý An toàn thực phẩm
6 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận) Mức độ 2 Linh vực An toàn thực phẩm Ban Quản lý An toàn thực phẩm
7 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Mức độ 2 Linh vực An toàn thực phẩm Ban Quản lý An toàn thực phẩm
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Công thương Mức độ 2 Linh vực An toàn thực phẩm Ban Quản lý An toàn thực phẩm
9 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Y tế Mức độ 2 Linh vực An toàn thực phẩm Ban Quản lý An toàn thực phẩm
10 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Y tế Mức độ 2 Linh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế
11 Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi Mức độ 2 Linh vực An toàn thực phẩm Ban Quản lý An toàn thực phẩm
12 Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi Mức độ 2 Linh vực An toàn thực phẩm Ban Quản lý An toàn thực phẩm
13 Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi Mức độ 2 Linh vực An toàn thực phẩm Ban Quản lý An toàn thực phẩm