TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
1 Bầu hòa giải viên (cấp xã) Mức độ 2 Phổ biến giáo dục pháp luật UBND Xã, Phường, Thị trấn
2 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) Mức độ 2 Phổ biến giáo dục pháp luật UBND Xã, Phường, Thị trấn
3 Can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục Mức độ 2 Bảo vệ chăm sóc trẻ em UBND Xã, Phường, Thị trấn
4 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực tại UBND cấp xã Mức độ 2 Chứng thực UBND Xã, Phường, Thị trấn
5 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực tại UBND cấp xã Mức độ 2 Lĩnh vực Chứng thực - Tư Pháp UBND Xã, Phường, Thị trấn
6 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 2 Chứng thực UBND Xã, Phường, Thị trấn
7 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 2 Chứng thực UBND Xã, Phường, Thị trấn
8 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 2 Lĩnh vực Chứng thực - Tư Pháp UBND Xã, Phường, Thị trấn
9 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mức độ 3 Lĩnh vực Hộ tịch - cấp Xã/Phường UBND Xã, Phường, Thị trấn
10 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại. Mức độ 2 Lĩnh vực Công Thương UBND Xã, Phường, Thị trấn
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Mức độ 2 Đường thủy nội địa UBND Xã, Phường, Thị trấn
12 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại( Trường hợp cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy). Mức độ 2 Lĩnh vực Công Thương UBND Xã, Phường, Thị trấn
13 Cấp sao y trích lục hộ tịch Mức độ 2 Tư Pháp UBND Xã, Phường, Thị trấn
14 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại. Mức độ 2 Lĩnh vực Công Thương UBND Xã, Phường, Thị trấn
15 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
16 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
17 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Mức độ 2 Lĩnh vực tôn giáo - Nội Vụ UBND Xã, Phường, Thị trấn
18 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã cấp xã Mức độ 2 Thi đua khen thưởng UBND Xã, Phường, Thị trấn
19 Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo Mức độ 2 Tôn giáo UBND Xã, Phường, Thị trấn
20 Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo Mức độ 2 Lĩnh vực tôn giáo - Nội Vụ UBND Xã, Phường, Thị trấn