TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
1 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Mức độ 2 Nhà ở Sở Xây dựng
2 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng Mức độ 2 Quản lý chất lượng Sở Xây dựng
3 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III Mức độ 3 Xây dựng Sở Xây dựng
4 Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (Cấp mới; cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) Mức độ 2 Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng
5 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Mức độ 2 Xây dựng Sở Xây dựng
6 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Mức độ 2 Xây dựng Sở Xây dựng
7 Cấp giấy phép xây dựng Mức độ 3 Xây dựng Sở Xây dựng
8 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP: do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề; sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề) Mức độ 3 Xây dựng Sở Xây dựng
9 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp Mức độ 3 Xây dựng Sở Xây dựng
10 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn) Mức độ 3 Xây dựng Sở Xây dựng
11 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III Mức độ 3 Xây dựng Sở Xây dựng
12 Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III Mức độ 3 Xây dựng Sở Xây dựng
13 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP Mức độ 2 Nhà ở Sở Xây dựng
14 Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Mức độ 2 Phát triển đô thị Sở Xây dựng
15 Chấp thuận điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND tỉnh Mức độ 2 Phát triển đô thị Sở Xây dựng
16 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Mức độ 2 Nhà ở Sở Xây dựng
17 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Mức độ 2 Nhà ở Sở Xây dựng
18 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư Mức độ 2 Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng
19 Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III của cá nhân nước ngoài Mức độ 2 Xây dựng Sở Xây dựng
20 Kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng công trình Mức độ 3 Quản lý chất lượng Sở Xây dựng