TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
1 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Mức độ 2 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên môi trường
2 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên môi trường
3 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Mức độ 2 Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên môi trường
4 Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Mức độ 3 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên môi trường
5 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Mức độ 3 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên môi trường
6 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm. Mức độ 3 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên môi trường
7 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Mức độ 3 Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên môi trường
8 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Mức độ 3 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên môi trường
9 Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác Mức độ 3 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên môi trường
10 Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án. Mức độ 3 Môi trường Sở Tài nguyên môi trường
11 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên môi trường
12 Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất Mức độ 3 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên môi trường
13 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước Mức độ 3 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên môi trường
14 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên môi trường
15 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mức độ 2 Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên môi trường
16 Cấp, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất Mức độ 2 Môi trường Sở Tài nguyên môi trường
17 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Mức độ 3 Đất đai - Chi cục quản lý đất đai Sở Tài nguyên môi trường
18 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Mức độ 3 Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên môi trường
19 Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước Mức độ 3 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên môi trường
20 Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên môi trường