TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
1 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều bán lẻ xăng dầu Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
2 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
3 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
4 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
5 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm. Mức độ 2 Hóa chất Sở Công thương
6 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG/LNG/CNG Mức độ 2 Khí dầu mỏ hóa lỏng Sở Công thương
7 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện KD khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. Mức độ 3 Linh vực khác Sở Công Thương
8 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Mức độ 3 Hóa chất Sở công thương
9 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Mức độ 2 Hóa chất Sở Công thương
10 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG. Mức độ 2 Khí dầu mỏ hóa lỏng Sở Công thương
11 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG. Mức độ 2 Khí dầu mỏ hóa lỏng Sở Công thương
12 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Mức độ 2 Khí dầu mỏ hóa lỏng Sở Công thương
13 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải. Mức độ 2 Khí dầu mỏ hóa lỏng Sở Công thương
14 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Mức độ 2 Hóa chất Sở Công thương
15 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Mức độ 3 Hóa chất Sở công thương
16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Mức độ 3 Hóa chất Sở công thương
17 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá. Mức độ 2 Công nghiệp tiêu dùng Sở Công thương
18 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá. Mức độ 3 Linh vực khác Sở Công Thương
19 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Mức độ 2 Công nghiệp tiêu dùng Sở Công thương
20 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá. Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương